Udhëzimi i ri i ministrisë së Brendshme për marrjen e masave shtesë të sigurisë publike parashikon një proces analizimi të të gjitha vendeve publike, objekteve, aktiviteteve etj e në bazë të një vendimmarje kolegjiale të bazuar në një analizë faktorësh, do të përcaktohet se ku duhen instaluar sisteme sigurie.

Referuar udhëzimit që tashmë ka marrë fuqi ligjore, në çdo zonë të vendit do të bëhet një vlerësim për çdo subjekt duke u bazuar në faktorë si nëse subjekti ka qenë objekt i sulmeve të vazhdueshme kriminale në 5 vitet e fundit, nivelin e ekspozimit të mjediseve të aktivitetit ndaj elementeve kriminale, distancën e objektit nga njësia policore apo qendrat e banuara, llojin e veprimtarisë që kryen subjekti etj.

Pas këtij vlerësimi, objektet ku do të rezultojnë se duhen vendosur masa shtesë të sigurisë publike duhet të plotësojnë kriteret e vendosjes së sistemit të sigurisë, sipas kategorizimeve të mëposhtme:

Subjekte që tregtojnë me shumicë karburante, gaz të lëngshëm:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV,me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server, jo më pak se 15 ditë, me fushëpamje në të gjithësipërfaqen brenda territorit të objektit dhe në perimetrin e jashtëm të tij. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti;

b) Instalojnë sistem me kamera për leximin automatik të targave të automjeteve në hyrje-dalje të objektit dhe server me kapacitet që ruan të dhënat jo më pak se 15 ditë, deri në një muaj; c) Kontraktojnë shërbimin privat të sigurisë fizike për ruajtjen e objektit. Skema e ruajtjes dhe e sigurimit të objektit miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

Subjekte që tregtojnë me pakicë karburante, gaz të lëngshëm:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server, jo më pak se 10 ditë, me fushëpamje në sistemin e pompave dhe në perimetrin e objektit. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti;

b) Instalojnë sistem me kamera për leximin automatik të targave të automjeteve në hyrje-dalje të objektit dhe server me kapacitet që ruan të dhënat jo më pak se 15 ditë, deri në një muaj.

Subjekte që ruajnë dhe magazinojnë lëndë të rrezikshme (radioaktive, shpërthyese, helmuese, djegëse), lëndë plasëse dhe piroteknike:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server, jo më pak se 15 ditë, me fushëpamje në të gjithë sipërfaqen brenda objektit, në hyrje-dalje dhe në perimetrin e jashtëm të tij. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti;

b) Instalojnë sistem me kamera për leximin automatik të targave të automjeteve në hyrjedalje të objektit dhe server me kapacitet që ruan të dhënat jo më pak se 15 ditë, deri në një muaj;

c) Kontraktojnë shoqëri private të sigurisë fizike. Skema e ruajtjes dhe e sigurimit të objektit miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

-Subjekte që transportojnë lëndë të rrezikshme (radioaktive, shpërthyese, helmuese dhe djegëse), plasëse dhe piroteknike:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server, jo më pak se 15 ditë, në automjetet që transportojnë lëndë të rrezikshme, me fushëpamje të plotë të automjetit. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti;

b)Instalojnë sistem me GPS, në automjetet që transportojnë lëndë të rrezikshme, i cili kontrollohet nga salla operative e vetë subjektit ose subjekte të licencuara për monitorim dhe menaxhim në distancë të mjetit;

-Subjekte që ushtrojnë aktivitet në transportin publik të udhëtarëve, studentëve, nxënësve të shkollave:

a) Instalojnë sistem me GPS, në automjetet që shërbejnë për transportin e udhëtarëve, të cilët kontrollohen nga salla operative e vetë subjektit ose subjekte të licencuara për monitorim dhe për menaxhimin në distancë të mjetit;

b) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/ server, jo më pak se 15 ditë, me fushëpamje të plotë në brendësi të automjetit.

-Subjekte që disponojnë lokale nate si disko, Pub-e:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server, jo më pak se 15 ditë, me fushëpamje brenda objektit dhe në perimetrin e jashtëm të tij. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti;

b) Instalojnë sistem me kamera për leximin automatik të targave të automjeteve në hyrjedalje të parkimit të objektit dhe server me kapacitet që ruan të dhënat jo më pak se 15 ditë, deri në një muaj;

c) Pajisin punonjësit në hyrje të objektit me dedektor;

d) Kontraktojnë shoqëri private të sigurisë fizike, sipas përcaktimit një punonjës sigurie për 40–50 persona. Skema e ruajtjes dhe e sigurimit të objektit miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

Subjekte që disponojnë lojëra fati/kazino:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server, jo më pak se 10 ditë, me fushëpamje në të gjithë sipërfaqen brenda objektit dhe në perimetrin e jashtëm të tij. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti;

b) Instalojnë sistem me kamera për leximin automatik të targave të automjeteve në hyrjedalje të parkimit të objektit dhe server me kapacitet që ruan të dhënat jo më pak se 15 ditë, deri në një muaj;

c) Kontraktojnë shoqëri private të sigurisë fizike. Skema e ruajtjes dhe e sigurimit të objektit miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

-Subjekte që ushtrojnë aktivitet nga ora 23:00 deri 06:00:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/ server, jo më pak se 10 ditë, me fushëpamje në hyrje-dalje të objektit dhe ambientet e brendshme/të jashtme të tij. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

Subjekte që administrojnë impiante dhe depo ujësjellësi:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/ server jo më pak se 10 ditë, me fushëpamje në brendësi të sipërfaqes së rrethimit të objektit dhe në perimetrin e jashtëm të tij. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti;

b) Kontraktojnë shoqëri private të sigurisë fizike. Skema e ruajtjes dhe e sigurimit të objektit miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

Institucionet arsimore publike/private, të çdo niveli:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/ server, jo më pak se 10 ditë, me fushëpamje në hyrje-dalje të objektit, në korridoret e brendshme dhe në perimetrin e jashtëm të tij. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

Administratorët e stadiumeve, pallateve të sportit, kinemave, teatrove, sallave të koncerteve, muzeumeve:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server, jo më pak se 10 ditë, me fushëpamje në hyrje-dalje të objektit, në ambientet e brendshme dhe në perimetrin e jashtëm të tij. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti;

b) Kontraktojnë shoqëri private të sigurisë fizike për kohën kur zhvillohen aktivitete sportive dhe/ose artistike. Skema e ruajtjes dhe e sigurimit të objektit miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

Bankat e nivelit të dytë:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/ server, jo më pak se 15 ditë, me fushëpamje në hyrje-dalje të objektit, në ambientet e brendshme dhe në sportelet dhe/ose vendet ku ofrojnë shërbime. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti;

b) Pajisin punonjësit në hyrje të objektit me dedektor;

c) Kontraktojnë shoqëri private të sigurisë fizike. Skema e ruajtjes dhe e sigurimit të objektit miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti;

d) Lidhin sinjalin me sallat e komandimit/e drejtimit të strukturave vendore të Policisë së Shtetit.

Subjekte të këmbimit valutor, të tregtimit dhe të përpunimit të metaleve të çmuara:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server, jo më pak se 10 ditë, me fushëpamje në hyrje-dalje të objektit, në ambientet e brendshme dhe në sportelet dhe/ose vendet ku ofrojnë shërbime. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

Subjekte publike/private që administrojnë hidrocentrale, termocentrale, n/stacione elektrike:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server, jo më pak se 15 ditë, me fushëpamje në hyrje-dalje, në ambientet e brendshme të objektit dhe në perimetrin e jashtëm të tij. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti;

b) Kontraktojnë shoqëri private të sigurisë fizike. Skema e ruajtjes dhe e sigurimit të objektit miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

Administratorët e terminaleve të trageteve, aeroporteve, autobusëve, taksive, trenave:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/ server, jo më pak se 30 ditë, me fushëpamje në hyrje-dalje, në ambientet e brendshme të objektit dhe në perimetrin e jashtëm të tij. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti;

b) Instalojnë sistem me kamera për leximin automatik të targave të automjeteve në hyrjedalje të objektit dhe server me kapacitet që ruan të dhënat jo më pak se 15 ditë, deri në një muaj;

c) Kontraktojnë shoqëri private të sigurisë fizike. Skema e ruajtjes dhe e sigurimit të objektit miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

Qendrat spitalore universitare dhe rajonale shëndetësore, publike dhe private:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server jo më pak se 10 ditë, me fushëpamje në hyrje-dalje të objektit dhe në ambientet e brendshme të pritjes së pacientëve. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti;

b) Kontraktojnë shoqëri private të sigurisë fizike. Skema e ruajtjes dhe e sigurimit të objektit miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

Subjekte publike/private që administrojnë kënde lojërash të mbyllura:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server, jo më pak se 10 ditë, me fushëpamje në të gjithë sipërfaqen brenda objektit, në hyrje-dalje dhe në perimetrin e jashtëm të tij. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti;

Subjekte që kanë në pronësi/administrim, qendra tregtare:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/ server, jo më pak se 15 ditë dhe me fushëpamje në hyrje-dalje të objektit, në të gjithë sipërfaqen brenda objektit, në parkingje brenda e jashtë objektit dhe në perimetrin e jashtëm të tij. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti;

b) Instalojnë sistem me kamera për leximin automatik të targave të automjeteve në hyrje- dalje të parkimit të objektit dhe server me kapacitet që ruan të dhënat jo më pak se 15 ditë, deri në një muaj;

c) Kontraktojnë shoqëri private të sigurisë fizike, me qendër kontrolli që funksionon 24h/24h brenda qendrës tregtare. Skema e ruajtjes dhe e sigurimit të objektit miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

Administratorët e tregjeve publike/ private:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server, jo më pak se 15 ditë, me fushëpamje në hyrje-dalje, në të gjitha ambientet e brendshme të objektit dhe në perimetrin e jashtëm të tij. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

Subjekte private që kanë të punësuar mbi 50 punonjës:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server, jo më pak se 10 ditë, me fushëpamje në hyrje-dalje të objektit, në ambientet e brendshme dhe në perimetrin e jashtëm të tij. Skema e vendosjes së kamerave, miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti;

b) Kontraktojnë shoqëri private të sigurisë Skema e ruajtjes dhe e sigurimit të objektit miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

Subjekte private që realizojnë xhiro vjetore jo më pak se 10 milionë lekë:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/ server, jo më pak se 10 ditë, me fushëpamje në hyrje-dalje të objektit, në ambientet e brendshme dhe në perimetrin e jashtëm të tij. Skema e ruajtjes dhe e sigurimit të objektit miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

Administratorët e parkingjeve publike/ private të hapura dhe/ose të mbyllura:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/ server, jo më pak se 10 ditë, me fushëpamje në hyrje-dalje të objektit, në ambientet e brendshme dhe në perimetrin jashtëm të tij. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti;

b) Instalojnë sistem me kamera për leximin automatik të targave të automjeteve në hyrjedalje të objektit dhe me server me kapacitet që ruan të dhënat jo më pak se 15 ditë, deri në një muaj;

c) Kontraktojnë shoqëri private të sigurisë fizike. Skema e ruajtjes dhe e sigurimit të objektit miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

Shoqëritë e kursim-kreditit dhe institucionet financiare jo banka:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server, jo më pak se 10 ditë, me fushëpamje në hyrje-dalje të objektit, në ambientet e brendshme dhe në sportelet dhe/ose në vendet ku ofrojnë shërbime. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

Institucionet qendrore publike, me përjashtim të atyre që ruajtja dhe sigurimi bëhet nga Garda e Republikës, Policia e Shtetit, e Burgjeve dhe ajo Bashkiake:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server, jo më pak se 10 ditë, me fushëpamje në hyrje-dalje të objektit, në ambientet e brendshme dhe në perimetrin e jashtëm të tij. Skema e vendosjes së kamerave miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti;

b) Kontraktojnë shoqëri private të sigurisë fizike. Skema e ruajtjes dhe e sigurimit të objektit miratohet nga shefi i komisariatit të policisë në territorin ku është objekti.

Administratorët e ndërtesave të banimit, pas dakordësimit me banorët dhe në bashkëpunim me ta:

a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/ Server jo më pak se 10 ditë, me fushëpamje në hyrje-dalje të ndërtesës së banimit.(SCAN)