Enti Kombëtar i Banesave do të zhvillojë 7 ankande për shitjen e 28 njësive shërbimi në godinat e përfunduara për banesat sociale në disa qytete të vendit. Bëhet fjalë për ambientet në katet përdhe të këtyre godinave, që janë parashikuar të përdoren kryesisht për lokale.

Bazuar në dokumentet e publikuara pranë Agjencisë së Prokurimit Publik, ankandet do të zhvillohen në datat 16, 17, 21,22, 23, 24 janar deri më 24 janar pranë EKB në Tiranë. Sa i takon vlerave fillestare të ankandeve, variojnë nga  34 000 lekë deri në 467 000 euro.

Ndërsa, lidhur me mënyrën e pagesës nga blerësi, ajo bëhet:

Pagesë të menjëhershme të shumës 20% të vlerës së përfundimit të ankandit, e cila do të paguhet nga fituesi i ofertës para lidhjes së kontratës.

Shuma e mbetur e vlerës së kontratës (mbas pagesës së menjëhershme prej 20%), do të likuidohet në çdo 6 (gjashtë muaj me këste të barabarta për një afat kohor prej 2 vjetësh.

Njësi shërbimi              Qyteti           Data e ankandit      Çmimi dysheme

6                                            Fier                 17 Janar                      44 800 lekë

3                                           Kavajë             21 Janar                      355 333 lekë

2                                           Korçë              22 Janar                      34 000 lekë

5                                           Librazhd         16 Janar                      36 667 lekë

3                                          Lushnjë            22 Janar                     40 000 lekë

3                                          Sarandë           23 Janar                      467 000 euro

5                                          Berat                24 Janar                      44 000 lekë